Հաղպատի միջնակարգ դպրոց ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթ Կազմակերպություն

3 ամիս առաջ   Այլ   Ալավերդի   230 դիտում

Մրցույթ` «ՀՀ Լոռու մարզի Հաղպատի միջնակարգ դպրոցՊՈԱԿ»-ի աշխարհագրության 10 (տասը) դասաժամ ուսուցչի թափուր տեղի համար

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով թեստավորման եւ հարցազրույցի: Թեստավոր­ման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել'

- դիմում (Ձեւ 1),

- մեկ լուսանկար 3x4 չա­փի,

- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ),

- անձը հաստատող փաստաթուղթ,

- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս­խան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ աշխատան­քային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպ­քում),

- ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5),

- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ,

- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ:

Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայաց­ված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման ժամ­կետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանիցմինչևմարտի 1 -ը ներառյալ, ամեն օր ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակիևայլոչ աշխատանքային օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենամարտի 4-ին, ժամը 15:00-ին,ՀՀ Լոռու մարզի Հաղպատի միջնակարգ դպրոցում: Հասցենգ.Հաղպատ,17-րդ փողոց,շենք 2:

Տեղեկությունների համար զանգահարել` հեռախոսահամարով: