Հաղպատի միջնակարգ դպրոց: ՈՒսուցչի թափուր տեղի մրցույթ Կազմակերպություն

4 ամիս առաջ   Այլ   Ալավերդի   266 դիտում

Հայտարարություն

Հայտարարվում է մրցույթ` «ՀՀ Լոռու մարզի Հաղպատի միջնակարգ դպրոցՊՈԱԿ»-ի «Աշխարհագրություն » 10(տասը) դասաժամ ուսուցչի թափուր տեղի համար:

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով` թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է` ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցի փուլիհարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել`

- դիմում(Ձև 1), մեկ լուսանկար 3х4 չափի,

- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ),

-անձը հաստատող փաստաթուղթ,

- «Հանրակրթությանմասին» ՀՀօրենքի 26-րդհոդվածի 1-ին մասին համապատասխան` աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),

- ինքնակենսագրություն (Ձև 5),

- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

-ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաև զինվորական գրքույկ,

- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հաստատող փաստաթուղթ:

Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթեներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջականչէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրելդրանք:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանիցմինչևփետրվարի 15-ը ներառյալ, ամեն օր ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակիևայլոչ աշխատանքային օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենափետրվարի 16-ին, ժամը 15:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի Հաղպատի միջնակարգ դպրոցում:

Տեղեկությունների համար զանգահարել` հեռախոսահամարով:

Հասցենգ.Հաղպատ,17-րդփողոց,շենք 2: