Արևածագի Կարո Մելիքսեթյանի անվան մ/դ, մաթեմատիկա առարկայի ուսուցչի թափուր տեղ Կազմակերպություն

3 շաբաթ առաջ   Այլ   Ալավերդի   62 դիտում

Հայտարարություն

Հայտարարվում է մրցույթ «ՀՀ Լոռու մարզի Արևածագի Կարո Մելիքսեթյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մաթեմատիկա / 14դասաժամ / առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար:

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավոր­ման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել'

- դիմում (Ձեւ 1), մեկ լուսանկար 3x4 չա­փի,

- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ),

- անձը հաստատող փաստաթուղթ,

- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս­խան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ աշխատան­քային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպ­քում),

- ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5),

- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաև զինվորական գրքույկ,

- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ:

Տնօրենի կողմից նշանակված պատաս­խանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակնե­րը համեմատում է պատճենների հետ և բնօ­րինակները վերադարձնում: Եթե ներկայաց­ված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կա­րող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամ­կետի ավարտը վերացնել և համալրել դրանք:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև հունիսի 12 -ը ներառյալ, ամեն օր ժամը 10:00–ից –

15:00 –ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:

Մրցույթըտեղիկունենա 2024թ.-ի հունիսի 19 – ին ժամը 15:00 –ին, ՀՀ Լոռու մարզի Արևածագի Կարո Մելիքսեթյանի անվան միջնակարգ դպրոցում: Հասցեն

գ. Արևածագ, 1-ին փողոց , շենք 12 :

Տեղեկությունների համարզանգահարել (093)80-34-10 հեռախոսահամարով: