Երեխաների խնամք դայակ ցանկացած ժամի Happy Nanny շատ մատչելի Կազմակերպություն

11 ամիս առաջ   Կրթություն   Կենտրոն   115 դիտում

Հարգելիծնողներ,հայրիկներևմայրիկներ
Չգիտեքումվստահելձերերեքայիխնամքը,ապատեղեկացնումենձեզ ,որայսհիանալիառաջարկըհենցձեզհամարէ:
Happy Nanny
ընկերությունըտրամադրումէփորձառու, գրագետդայկաներ,ովքերհոգկտանենևկխնամենձերերեխայինկամերեխաներինմեծհամբերությամբևսիրովձերիսկտանըկամմերկենտրոնում :
Դայակներիաշխատանքներըվերահսկվումէմերընկերությանկողմից;
Հեռ; viber /whatsapp
Մենքբավականինմեծպատասխանատվությամբևպրոֆեսիոնալձևովենքմոտենումմերաշխատանքնինբալիկներիհետփորձելովբավարարելձերիսկպահանջները:
Վստահեքևդիմեքմեզ
Սիրովսպասումենք