Franseren lezvi parapmunqner /Ֆրանսերեն լեզվի պարապմունքներ Կազմակերպություն

1 շաբաթ առաջ   Կրթություն   Կենտրոն   9 դիտում

Լեզուներիկենտրոնըկազմակերպումէֆրանսերենիդասընթացներտարբերմակարդակներով:
Դասերըիրականացվումէշաբաթական 3 անգամ 1.30 ժամտևողությամբ:
Կարողենդիմելցանկացածտարիքիմարդիկ:
Մեկփորձնականդասընթացորակիմեջհամոզվելուհամար