Germaneren lezvi parapmunqner /Գերմաներեն լեզվի պարապմունքներ Կազմակերպություն

1 տարի առաջ   Կրթություն   Կենտրոն   93 դիտում

Հրավիրումենքգերմաներենիխորացվածդասընթացներիգերազանցորակով` DAAD- իքննություններին, Գյոթեիանվանինստիտուտինախապատրաստվելուհամար:
Դասավանդումենքհետևյալմակարդակներով A1; A2; B1; B2; C մակարդակներ, ինչպեսնաևընդհանուրգերմաներեն: Դասընթացներըընթանումենլինգաֆոնայինլսումներով:
Գրականությունըտրվումէանվճար:
Կենտրոնումաշխատումենբանիմացևհմուտմասնագետներ: