Երեխաների խնամք դայակ ցանկացած ժամի Happy Nanny Կազմակերպություն

10 ամիս առաջ   Կենցաղային ծառայություններ   Կենտրոն   89 դիտում

Հարգելիծնողներ,հայրիկներևմայրիկներ
Չգիտեքումվստահելձերերեքայիխնամքը,ապատեղեկացնումենձեզ ,որայսհիանալիառաջարկըհենցձեզհամարէ:
Happy Nanny
ընկերությունըտրամադրումէփորձառու, գրագետդայկաներ,ովքերհոգկտանենևկխնամենձերերեխայինկամերեխաներինմեծհամբերությամբևսիրովձերիսկտանըկամմերկենտրոնում :
Դայակներիաշխատանքներըվերահսկվումէմերընկերությանկողմից;
Հեռ; viber /whatsapp
Մենքբավականինմեծպատասխանատվությամբևպրոֆեսիոնալձևովենքմոտենումմերաշխատանքնինբալիկներիհետփորձելովբավարարելձերիսկպահանջները:
Վստահեքևդիմեքմեզ
Սիրովսպասումենք