Մրցույթ` ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալայի N 1 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Կազմակերպություն

1 տարի առաջ   Աշխատանք   Ալավերդի   271 դիտում

Հայտարարություն

Մրցույթ` «ՀՀԼոռումարզիԱխթալայի N 1 միջնակարգդպրոց» ՊՈԱԿ-իմաթեմատիկայի (20դասաժամ), աշխարհագրության (11 դասաժամ), տեխնոլոգիայի (4 դասաժամ, տղաներիխումբ) ուսուցչիթափուրտեղերիհամար

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով թեստավորման եւ հարցազրույցի: Թեստավոր­ման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել'

- դիմում (Ձեւ 1),

- մեկ լուսանկար 3x4 չա­փի,

- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ),

- անձը հաստատող փաստաթուղթ,

- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս­խան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ աշխատան­քային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպ­քում),

- ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5),

- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ,

- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ:

Տնօրենի կողմից նշանակված պատաս­խանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակնե­րը համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօ­րինակները վերադարձնում: Եթե ներկայաց­ված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կա­րող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման ժամ­կետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք:

Փաստաթղթերնընդունվումենսույնհայտարարությանհրապարակմանօրվանիցմինչեւ հունվարի 25-ըներառյալ, ամենօր` ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացիշաբաթ, կիրակիեւայլոչաշխախտանքայինօրերից:

Մրցույթըտեղիկունենա հունվարի 30-ին` ժամը 14:00-ին,ԼոռումարզիԱխթալայի N 1 միջնակարգդպրոցում. հասցեն` Լոռումարզ. ք. Ախթալա, Աբովյանփողոց, շենք 4:

Տեղեկություններիհամարզանգահարել` հեռախոսահամարով:

Մանրամասներ

Զբաղվածություն Լրիվ աշխատանքային օր
Աշխատանքային գրաֆիկ Լրիվ աշխատանքային օր
Պահանջվող փորձ Փորձը պարտադիր չէ