Հաղպատի միջնակարգ դպրոց ՈՒսուցչի թափուր տեղի մրցույթ Կազմակերպություն

1 տարի առաջ   Աշխատանք   Ալավերդի   236 դիտում

78,377 ֏

  • img
Աշխատավարձ: 78,377 ֏

Հայտարարություն

Հայտարարվումէմրցույթ` «ՀՀԼոռումարզիՀաղպատիմիջնակարգդպրոցՊՈԱԿ»-ի«Ֆիզիկա » 15 (դասաժամ) ուսուցչիթափուրտեղիհամար:

Մրցույթնանցկացվումէերկուփուլով` թեստավորմանևհարցազրույցի: Թեստավորմանփուլնանցկացվումէ` ըստՀՀԿԳՄՍՆմշակածհարցաշարի: Հարցազրույցիփուլիհարցաշարըկազմումէհաստատությունըևյուրաքանչյուրմասնակցիհետհարցազրույցնանցկացնումառանձին:

Մրցույթինմասնակցելուհամարպետքէներկայացնել`

- դիմում(Ձև 1), մեկլուսանկար 3х4 չափի,

- բարձրագույնկրթությունըհավաստողփաստաթուղթ (դիպլոմ),

-անձըհաստատողփաստաթուղթ,

- «Հանրակրթությանմասին» ՀՀօրենքի 26-րդհոդվածի 1-ինմասինհամապատասխան` աշխատանքայինստաժիվերաբերյալտեղեկանքաշխատավայրիցևաշխատանքայինգրքույկիպատճենը (առկայությանդեպքում),

- ինքնակենսագրություն (Ձև 5),

- այլպետություններիքաղաքացիները` ՀՀումաշխատելուիրավունքըհավաստողփաստաթուղթ,

-ՀՀարականսեռիքաղաքացիները` նաևզինվորականգրքույկ,

- հրատարակվածհոդվածներիցանկկամգիտականկոչումըհաստատողփաստաթղթեր (առկայությանդեպքում),

- որակավորմանտարակարգունենալուդեպքում` հաստատողփաստաթուղթ:

Տնօրենիկողմիցնշանակվածպատասխանատուանձըփաստաթղթերիբնօրինակներըհամեմատումէպատճեններիհետևբնօրինակներըվերադարձնում: Եթեներկայացվածփաստաթղթերիցանկնամբողջականչէկամառկաենթերություններ, մասնակիցըկարողէմինչևփաստաթղթերիընդունմանժամկետիավարտըվերցնելևհամալրելդրանք:

Փաստաթղթերնընդունվումենսույնհայտարարությանհրապարակմանօրվանիցմինչևհունվարի 18-ըներառյալ, ամենօրժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացիշաբաթ, կիրակիևայլոչաշխատանքայինօրերից:

Մրցույթըտեղիկունենահունվարի 19-ին, ժամը 15:00-ին, ՀՀԼոռումարզիՀաղպատիմիջնակարգդպրոցում:

Տեղեկություններիհամարզանգահարել` հեռախոսահամարով:

Հասցենգ.Հաղպատ,17-րդփողոց,շենք 2:

Մանրամասներ

Զբաղվածություն Լրիվ աշխատանքային օր
Աշխատանքային գրաֆիկ Լրիվ աշխատանքային օր
Պահանջվող փորձ Փորձը պարտադիր չէ