ՈՒսուցչի թափուր տեղի մրցույթ Կազմակերպություն

2 տարի առաջ   Այլ   Տաշիր   413 դիտում

118,000 ֏

  • vousvoucchi-thaphvour-teghi-mrcvouyth-big-0
Վայր: Տաշիր
Գինը: 118,000 ֏

Լեռնահովիտ Հայտարարություն Մրցույթ' ՀՀ «Լոռու մարզի Լեռնահովիտի Ս. Կարապետյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի ( 20 դասաժամ) , ուսուցչի թափուր տեղի համար Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով թեստավորման եւ հարցազրույցի: Թեստավոր¬ման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել' - դիմում (Ձեւ 1), - մեկ լուսանկար 3x4 չա¬փի, - բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթկ (դիպլոմ), - անձը հաստատող փաստաթուղթ, - «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս¬խան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ աշխատան¬քային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպ-քում), - ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5), - այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, - ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ, - հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), - որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ: Տնօրենի կողմից նշանակված պատաս¬խանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակնե¬րը համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօ¬րինակները վերադարձնում: Եթե ներկայաց¬ված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կա¬րող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման ժամ¬կետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք: Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայ¬տարարության հրապարակման օրվանից մինչև փետրվարի 14 - ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: Մրցույթը տեղի կունենա փետրվարի 18- ին ժամը 15:00-ին, ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնահովիտի Ս. Կարապետյանի անվան միջնակարգ դպրոցում. հասցեն' Լոռու մարզ, գ. Լեռնահովիտ 9- րդ փողոց, շենք 10:

Տեղեկությունների համար զանգահարել հեռախոսահամարով: