Անշարժ գույքի աճուրդային վաճառք Գործակալ

2 տարի առաջ   Այլ   Շենգավիթ   354 դիտում
Սակարկելի

«ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն(այսուհետկազմակերպիչ)իրականացնելուէհրապարակայինսակարկություններ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնիբարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնինվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդիընթացքումվաճառվելուեն«Նաիրիտ-2»ՓԲԸ-ումգրավադրվածևվերջինիսօտարմանիրավունքովպատկանողհետևյալլոտերը`

- ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի, Արցախիփողոց, 2-րդնրբանցք, թիվ 1/1 հասցեումգտնվող2574.6 ք.մ. մակերեսովպոմպակայան, որից 833.0 քմմակերեսովպոմպակայանիշենք, 1637.2 քմմակերեսովջրհովարաններ, 92.4 քմ մակերեսով պարիսպ, 12 գծմ էստակադա և 1.062189 համակերեսովհողամաս: Լոտիմեկնարկայինգինը` ՀՀդրամ:

- ՀՀ, ք. Երևան, Շենգավիթ, Արին-Բերդի 3 նրբանցք, թիվ 7/2 հասցեում գտնվող 1303.5 ք.մ. մակերեսով արտադրական շենքեր, 103.8 ք.մ. մակերեսով գազալցման կայան, 66.1 ք.մ. արտաքին մակերեսով պահակատուն, 43.2 ք.մ. արտաքին մակերեսով հակահրդեհային ջրավազան, 2.8 ք.մ. արտաքին մակերեսով լոգարան, 39.7 ք.մ. արտաքին մակերեսով օժանդակ շինություն, 115.8 ք.մ. մակերեսով պարիսպ, 83.0 գծմ էստակադա և 1.6215 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` ՀՀ դրամ:

- ՀՀ, ք. Երևան, Շենգավիթ, Բագրատունյաց պողոտա, թիվ 70 հասցեում գտնվող 786.9 ք.մ. մակերեսովլվացքատուն, 364.8 ք.մ. մակերեսովշինությունև0.347 համակերեսովհողամաս: Լոտիմեկնարկայինգինը` ՀՀդրամ:

Լոտերինկատմամբսահմանափակումներգույքերըգրավադրվածեն: ՀողամասերիկադաստրայինարժեքներըվճարվածչենևենթակաենվճարմանգնորդներիկողմիցՀՀօրենսդրությամբսահմանվածկարգով:

Աճուրդիփուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովապողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեումթ.-ինժ.12:00-ինդասականևհոլանդականեղանակով, այնուհետևյուրաքանչյուրաշխատանքայինօր, նույնվայրում, նույնժամիննույնընթացակարգով: Աճուրդիավարտըթ.: Աճուրդիմասնակցությաննախավճարըսահմանվածէգույքիընթացիկմեկնարկայինգնի2%-իչափով, որիվճարմանվերջնաժամկետըսահմանվածէյուրաքանչյուրաճուրդիփուլիօրվաննախորդողաշխատանքայինօրվա ժամը 16:00-ն: Նախավճարըվճարվումէ«ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-իդրամարկղում`աճուրդիկայացմանհասցեում, կամբանկայինհաշվինԱրդշինբանկ» ՓԲԸ-ումհաշվեհամարին) կամկազմակերպչիկողմիցտրվածայլհաշվեհամարին: ԱճուրդինմասնակցելուհամարանհրաժեշտէներկայացնելֆիզիկականանձանցհամարանձըհաստատողփաստաթուղթևԿազմակերպչիկողմիցտրվածմասնակցիվկայական (այսուհետաճուրդիվկայական), որըհաստատելուէնաևնախավճարիմուծմանփաստը, իսկիրավաբանականանձանցհամարկանոնադրությունը, իրավաբանականանձանցպետականգրանցմանվկայականը, պաշտոնատարանձիկամներկայացուցչիլիազորություններըհաստատողփաստաթուղթևաճուրդիվկայական:

Աճուրդումհաղթողէճանաչվումայնանձը, ովառաջարկելէամենաբարձրգինը: Վերջինամենաբարձրգնայինհայտներկայացրածմասնակիցը, աճուրդավարիմուրճիկիերրորդհարվածիցհետո, համարվումէաճուրդումհաղթածմասնակից:Աճուրդինմասնակցած, սակայնչհաղթածանձիմուծածնախավճարըվերադարձվումէաճուրդնավարտվելուցհետոմեկաշխատանքայինօրվաընթացքումՆախավճարըենթակաէվերադարձման, եթեաճուրդըհամարվումէչկայացած: Եթեաճուրդումհաղթողճանաչվածանձըհրաժարվումէստորագրելարձանագրությունըկամառուվաճառքիպայմանագիրը, ապանակորցնումէիրմուծածնախավճարըԵթեԿազմակերպիչըհրաժարվումէստորագրելարձանագրությունը,ապանապարտավորէաճուրդումհաղթողճանաչվածանձինվերադարձնելնախավճարը

Լոտերնուսումնասիրելուցանկությունհայտնածանձինքկարողենսույնծանուցմանօրվանհաջորդողօրվանիցմինչևհամապատասխանգույքիաճուրդի ավարտիննախորդողօրը, յուրաքանչյուրաշխատանքային օր, ժ. 10:00-իցմինչև 18:00-ն, այցելելվերընշվածհասցեներովևծանոթանալլոտերիհետայցելությունընախապեսհամաձայնեցնելովԿազմակերպչիհետ:Սույնծանուցումըկարողէփոփոխվելմամուլումհրապարակվելումիջոցով:Աճուրդներիանցկացմանկանոնակարգինկարողեքծանոթանալևանվճարստանալկանոնակարգիպատճենը, դիմելովԿազմակերպչինք. Երևան, Սայաթ-Նովապողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31հասցե: Բոլորայլտեղեկություններիհամարկարողեքզանգահարելհեռախոսահամարովկամայցելել www.llcbst.amկայք: