Ուսուցչի թափուր տեղերի համար Կազմակերպություն

2 տարի առաջ   Այլ   Ալավերդի   395 դիտում

Հայտարարվումէմրցույթ` ՀՀԼոռումարզի «Ախթալայի N 1 միջնակարգդպրոց» ՊՈԱԿ-իՖիզիկա (14 դասաժամ), Աշխարհագրություն (12 դասաժամ),Տարրական դասարանների ուսուցիչ /դասվար/ (18 դասաժամ),Ֆիզկուլտուրայի (18 դասաժամ), Տեխնոլոգիայի (4 դասաժամ, տղաներիխումբ) ուսուցչիթափուրտեղերիհամար:

Մրցույթնանցկացվումէերկուփուլով` թեստավորմանեւհարցազրույցի: Թեստավորմանփուլնանցկացվումէ` ըստՀՀԿԳՄՍՆմշակածհարցաշարի: Հարցազրույցիփուլիհարցաշարըկազմումէհաստատությունըեւյուրաքանչյուրմասնակցիհետհարցազրույցնանցկացնումառանձին:

Մրցույթինմասնակցելուհամարպետքէներկայացնել`

- դիմում (Ձեւ 1),

-մեկլուսանկար 3x4 չափի,

- բարձրագույնկրթությունըհավաստողփաստաթուղթ (դիպլոմ),

- անձըհաստատողփաստաթուղթ,

- «Հանրակրթությանմասին» ՀՀօրենքի 26-րդհոդվածի 1-ինմասինհամապատասխանաշխատանքայինստաժիվերաբերյալտեղեկանքաշխատավայրիցեւաշխատանքայինգրքույկիպատճենը (առկայությանդեպքում),

- ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5),

- այլպետություններիքաղաքացիները` ՀՀ-ումաշխատելուիրավունքըհավաստողփաստաթուղթ,

- ՀՀարականսեռիքաղաքացիներընաեւզինվորականգրքույկ,

- հրատարակվածհոդվածներիցանկկամգիտականկոչումըհավաստողփաստաթղթեր (առկայությանդեպքում),

- որակավորմանտարակարգունենալուդեպքումհավաստողփաստաթուղթ:

Տնօրենիկողմիցնշանակվածպատասխանատուանձըփաստաթղթերիբնօրինակներըհամեմատումէպատճեններիհետեւբնօրինակներըվերադարձնում: Եթեներկայացվածփաստաթղթերիցանկնամբողջականչէկամառկաենթերություններ, մասնակիցըկարողէմինչեւփաստաթղթերիընդունմանժամկետիավարտըվերացնելեւհամալրելդրանք:

Փաստաթղթերնընդունվումենսույնհայտարարությանհրապարակմանօրվանիցմինչեւհոկտեմբերի29-ըներառյալ, ամենօր` ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացիշաբաթ, կիրակիեւայլոչաշխախտանքայինօրերից:

Մրցույթըտեղիկունենանոյեմբերի3-ին` ժամը 14:00-ին, Լոռու մարզի «Ախթալայի N 1 միջնակարգդպրոցում. հասցեն` Լոռու մարզ. ք. Ախթալա, Աբովյանփողոց, շենք 4:

Տեղեկություններիհամարզանգահարել` հեռախոսահամարով: