Աշխղեկ-ինժեներ Կազմակերպություն

2 տարի առաջ   Աշխատանք   Գյումրի   384 դիտում

150,000 ֏

  • img
Աշխատավարձ: 150,000 ֏ Սակարկելի

Դորոժնիկ» ՍՊԸ-ըփնտրումէհամապատասխանորակավորումևաշխատանքայինփորձառությունունեցողաշխղեկ-ինժեներ`Շիրակ, Լոռի, Արմավիրջրամատակարարմանցանցիշինարարականաշխատանքներիկազմակերպման, իրականացման, վերահսկմանևհաշվետվությանհամար:Վերոնշյալտարածքներիցդուրսբնակվողաշխատակիցներինտրամադրվումէսնունդևկացարան:

Աշխատանքայինպարտականությունները:

Շինաշխատանքներըկատարելհամաձայնհաստատվածնախագծերի:

Շին.հրապարակումապահովելիրականացվողաշխատանքներիորակըևանվտանգությունը

Իրականացնելկատարվածաշխատանքներիևնյութածախսիամենամսյահաշվետվություն (ձև 29)

Իրականացնելշինարարությանվարմանմատյանիամենօրյալրացում

Ծրագրիղեկավարինտրամադրելօրականիրականացվածշինաշխատանքներիհիմնականծավալիվերաբերյալհաշվետվություն

Համաձայնմասնագրերիշինաշխատանքներիընթացքում ապահովել ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքներիակտերըտեխհսկողության, անհրաժեշտությանդեպքում,նաև,հեղինակայինհսկողությանկողմիցհաստատմանհամար:

Համաձայնգոյությունունեցողկանոնակարգիիրականացնելաշխատակազմիընթացիկանվտանգությանհրահանգավորումևդասընթացներ:

Աշխատանքներիսահունընթացքնապահովելու, ինչպեսնաև,իհայտեկածխնդիրներըլուծելուհամար,համագործակցելտեղականիշխանություններիևընկերությանհամապատասխանօղակներիհետ:

Ապահովելշինհրապարակումտրանսպորտայինմիջոցներիանվտանգերթևեկությանկազմակերպմանմիջոցառումներ:

· Ինժեներիպարտականություններիցբխողմարդկայինռեսուրսներիկառավարում

Պահանջվողորակավորում:

Բարձրագույնկրթությունհամապատասխանոլորտում:

Առնվազներեքտարվամասնագիտականաշխատանքայինփորձ:

Թիմայինաշխատանքներիկազմակերպման, պլանավորմանևկառավարման, ինչպեսնաևհաղորդակցմանևնախաձեռնողականհմտություններ:

· Համակարգչայինգիտելիքներ (MS Office, Autocad)

Մանրամասներ

Զբաղվածություն Լրիվ աշխատանքային օր
Աշխատանքային գրաֆիկ Լրիվ աշխատանքային օր
Պահանջվող փորձ 3-5 տարի